Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LABS212.PL 

SPIS TREŚCI:  

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT 

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU 

6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR 

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 

10. ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTU – TREŚCI I USŁUGI CYFROWE 

11. OPINIE O PRODUKTACH 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

13. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Sklep Internetowy www.labs212.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o  Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach  Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia  niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na  mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.  W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te  przepisy i należy je stosować. 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.labs212.pl prowadzony jest przez spółkę LABS212  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi (adres siedziby i do korespondencji: ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS: 0000839241; dokumentacja spółki przechowywana przez sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 100 000,00 zł; NIP: 9562360518, REGON: 385969375; adres poczty elektronicznej: sklep@labs212.pl oraz numer telefonu:  (+48) 459 560 063. 

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu  Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej. 

1.3. Sklep Internetowy prowadzi między innymi sprzedaż suplementów diety, które w świetle ustawy o bezpieczeństwie  żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171, poz. 1225 ze zm.) nie stanowią produktu leczniczego, a środki spożywcze  w formie: kapsułek, drażetek, tabletek, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem czy butelek z kroplomierzem i w innych  podobnych postaciach. Ich celem jest wyłącznie uzupełnienie diety Klienta o witaminy, składniki mineralne lub inne  substancje wykazujące efekt odżywczy lub inny fizjologiczny. Suplementy diety sprzedawane w Sklepie Internetowym  nie mogą i nie stanowią zastępstwa dla produktów leczniczych przepisanych Klientowi przez lekarza. 

1.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień  niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy  i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności  zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie  Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie  ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem  wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.5. Definicje: 

1.5.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.5.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta. 1.5.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz  określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 

1.5.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych  przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności  prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa  przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 

1.5.5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.5.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór  zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę  oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym. 

1.5.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za  pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom  automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje  o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym. 

1.5.8. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz.  83 ze zm.). 

1.5.9. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym (1) rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi, tj.  zawierająca treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączona w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi  cyfrowej uniemożliwiłby jej prawidłowe funkcjonowanie), (2) treść cyfrowa, (3) usługa (w tym usługa cyfrowa i inna niż  cyfrowa) lub (4) prawo, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

1.5.10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. 

1.5.11. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.labs212.pl.

1.5.12. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – spółka LABS212 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi (adres siedziby i do korespondencji: ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839241; dokumentacja spółki  przechowywana przez sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 100 000,00 zł; NIP: 9562360518, REGON:  385969375; adres poczty elektronicznej: sklep@labs212.pl oraz numer telefonu: (+48) 459 560 063.

1.5.13. UMOWA SPRZEDAŻY – (1) umowa sprzedaży Produktu (w przypadku rzeczy ruchomych oraz rzeczy ruchomych z  elementami cyfrowymi), (2) umowa o dostarczanie Produktu (w przypadku treści cyfrowej lub usługi cyfrowej), (3)  umowa o świadczenie lub korzystanie z Produktu (w przypadku usługi innej niż cyfrowa oraz pozostałych Produktów) – zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.5.14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za  pośrednictwem Sklepu Internetowego i niebędąca Produktem. 

1.5.15. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach  przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do  czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której  ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.  

1.5.16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.  827 ze zm.). 

1.5.17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio  do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1)  wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest  podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło.  Konto można również poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa utworzyć w trakcie składania Zamówienia oraz  podanie hasła – z chwilą złożenia Zamówienia Konto zostaje utworzone.

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w  każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania  do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@labs212.pl lub też  pisemnie na adres: ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. 

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po  wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu  na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się  wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu  Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa  firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer  telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób  dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także  podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega  zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania  składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.  

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który  mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola „Zapisz się” oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisu na  Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Zapisanie się na Newsletter możliwe jest także poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta lub złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany  na Newsletter. 

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość,  w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie  stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@labs212.pl lub też pisemnie na adres: ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. 

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:  (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej  możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami  mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób  trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę  obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych wskazany został w pkt. 6 Regulaminu. 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia  za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.  

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w zależności od wyboru Usługobiorcy w dolarach amerykańskich lub złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta  Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.  

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje  Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez  przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres  poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego  przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1)  udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,  o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie  informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy. 

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT 

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki. 

4.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. 

4.1.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, PayPal.com oraz PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej  dotyczącej płatności oraz na stronach internetowych: https://www.przelewy24.pl, https://www.paypal.com/pl oraz  https://www.payu.pl. 

4.1.3.1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, PayPal.com, Stripe.com oraz PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej  dotyczącej płatności oraz na stronach internetowych: https://www.przelewy24.pl, https://www.paypal.com/pl, https://stripe.com/en-pl oraz  https://www.payu.pl. 

4.1.3.1.1. Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań),  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068. 

4.1.3.1.2. PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449,  Luksemburg. 

4.1.3.1.3. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), wpisana  do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe  przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 4  944 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 7792308495. 

4.1.4. Płatności odroczone PayPo – usługa polegająca na odroczeniu terminu płatności do 30 dni od dnia zawarcia Umowy  Sprzedaży.  

4.1.4.1. Obsługę płatności odroczonej prowadzi zgodnie z wyborem Klienta spółka PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  (adres siedziby: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru  Sądowego pod numerem KRS 0000575158 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; o kapitale zakładowym w wysokości 1 075 650,00 złotych, NIP:  5213705997, REGON: 362485126. 

4.1.5. Stripe.com – spółka Stripe, Inc. 354 Oyster Point Boulevard South San Francisco, California, 94080, USA, Stripe Payments Europe Limited 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Ireland.

4.2. Termin płatności: 

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient  obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do  dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. 

4.2.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności odroczonej w ramach usługi PayPo, Klient jest zobowiązany do dokonania  płatności na rzecz spółki PayPo Sp. z o.o. w terminie 30 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży bądź też – w przypadku  wyboru przez Klienta płatności ratalnej – spłaty należności zgodnie z ustalonym ze spółką PayPo Sp. z o.o.  harmonogramem spłaty kredytu. 

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU 

5.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego  w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu: 

5.2.1. Przesyłka kurierska. 

5.2.2. Przesyłka kurierska pobraniowa. 

5.2.3. Przesyłka kurierska z odbiorem w paczkomacie. 

5.2.4. Przesyłka elektroniczna – w przypadku Produktów sprzedawanych jako treści cyfrowe. Przesyłka elektroniczna polega  na przesłaniu Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia  Produktu w formie pliku komputerowego albo linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie Produktu Przesyłka elektroniczna jest bezpłatna. 

5.2.4.1. W wypadku udostępnienia unikalnego linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie Produktu,  Sprzedawca zapewnia prawidłowość jego działania przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia udostępnienia. 

Sprzedawca zaleca w tym okresie pobranie Produktu i jego zapis techniką cyfrową w pamięci komputera. Po tym  okresie Klient, w razie braku możliwości pobrania Produktu za pośrednictwem unikalnego linku internetowego  (adresu URL), może się zwrócić do Sprzedawcy o ponowne udostępnienie Produktu. 

5.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie  składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: 

5.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od  dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy. 

5.3.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.3.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności odroczonej – od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez  kredytodawcę o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego  Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu. 

6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

6.1. Niniejszy punkt 6. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług  Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.

6.2. Reklamacja może zostać złożona na przykład: 

6.2.1. pisemnie na adres: ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź; 

6.2.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@labs212.pl.

6.3. Przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: FASTLOG ul. Diamentowa 21A 20-471 Lublin, z dopiskiem ZWROT LABS212. 

6.4. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności  rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do  zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3)  danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w  zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem  zalecanego opisu reklamacji. 

6.5. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji  zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy. 

6.6. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt)  związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie  reklamacji przez Sprzedawcę.  

6.7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej  otrzymania. 

6.8. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami  prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą  elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Poniżej wskazane są dodatkowe informacje  dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży:  

6.8.1. W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży  zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu  obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w  szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę  fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu  rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje  wyłączona. 

6.8.2. W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z  wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na  podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o  Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy  o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy  względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży. 

6.8.3. W przypadku reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako  nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od  dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym  dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres  odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

6.9. Poza odpowiedzialnością ustawową na Produkt może zostać udzielona gwarancja – jest to odpowiedzialność umowna  (dodatkowa) i można z niej skorzystać, gdy dany Produkt jest objęty gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez  inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta lub dystrybutora). Szczegółowe warunki dotyczące  odpowiedzialności na podstawie gwarancji, w tym także dane podmiotu odpowiedzialnego za realizację gwarancji oraz  podmiotu uprawnionego do skorzystania z niej są dostępne w opisie gwarancji, np. w karcie gwarancyjnej lub w innym  miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku braku zgodności Produktu z umową  Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy oraz że gwarancja nie ma  wpływu na te środki ochrony prawnej. 

6.10. Zawarte w punktach 6.8.2. i 6.8.3 Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Klienta  będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej  umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu  wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej. 

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR 

7.1. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np.  poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i  narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące  możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/. 

7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy , którego zadaniem jest  między innymi udzielanie konsumentom informacji w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów  konsumenckich. Z punktem konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332  lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub  (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030). 

7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego ; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy  ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są  między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440  220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora). 

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i  wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do  pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy  sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html). 

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

8.1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w przypadku umów: (1) o dostarczanie Produktów – treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument  jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą  konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez  Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał  konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach  Konsumenta; (2) w których przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca  krótki termin przydatności do użycia; (3) w których przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany  w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę  zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (4) o świadczenie  usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za  wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po  spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości. 

8.2. Z zastrzeżeniem pkt. 8.1 Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni  kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.9 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie  o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:  

8.2.1. pisemnie na adres: ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź; 

8.2.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@labs212.pl.

8.3. Zwrot Produktu – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) w ramach odstąpienia od  umowy może nastąpić na adres: FASTLOG ul. Diamentowa 21A 20-471 Lublin, z dopiskiem ZWROT LABS212. 

8.4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 13 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to  obowiązkowe. 

8.5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

8.5.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności– od  objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w  przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od  objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; 

8.5.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. 

8.6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.7. Produkty – rzeczy ruchome, w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi: 

8.7.1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania  oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,  w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca  dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że  konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli  Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności  otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu  jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

8.7.2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił  od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba  że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed  jego upływem. 

8.7.3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w  sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8. Produkty – treści cyfrowe lub usługi cyfrowe: 

8.8.1. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej – Sprzedawca od dnia  otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane  osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Produktu – treści cyfrowych lub usługi  cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią  cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie  korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę; (3) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami,  którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3,) Sprzedawca na  żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez  konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. W  przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych  lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi  cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika, co nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w  zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze  strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu  maszynowego. 

8.8.2. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

8.9. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.9.1. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – jeżeli konsument  wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym,  Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.9.2. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – konsument ponosi  bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 

8.9.3. W przypadku Produktu – usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty  oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub  wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 

8.10. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021  r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby  charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,  udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 

9.1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem. Ponadto od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów  zawartych od tego dnia niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie są skierowane i tym  samym nie wiążą Klienta lub Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej  działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,  wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na  podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chyba że zastosowanie do tych  osób postanowień zawartych w tym punkcie Regulaminu nie jest niedozwolone. 

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej  zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie  Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 

9.3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje  wyłączona. 

9.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

9.5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości  albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez  wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia. 

9.7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną,  jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do  wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego  tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń  kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku  zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi  odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za  opóźnienie w przewozie przesyłki. 

9.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi  właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy. 

10.ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTU – TREŚCI I USŁUGI CYFROWE 

10.1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu określa domyślne zasady korzystania z Produktów – treści i usług cyfrowych dostępnych  w Sklepie Internetowym. Zasady te mają zastosowanie w razie braku ustalenia dla danego Produktu indywidualnych warunków korzystania z Produktu lub w zakresie nieuregulowanym indywidualnymi warunkami (np. w przypadku licencji udzielanej przez producenta danego Produktu zastosowanie będzie miała licencja producenta).  

10.2. Prawa do Produktu, w tym także prawa autorskie w przypadku Produktów stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego, przysługują Sprzedawcy bądź innym uprawnionym podmiotom trzecim.  

10.3. Klient na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży jest uprawniony korzystać z Produktu w sposób oraz w zakresie  niezbędnym do korzystania z niego dla celów określonych Umową Sprzedaży, a w razie braku ich określenia dla celów, w których zazwyczaj korzysta się z Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm  technicznych lub dobrych praktyk. 

10.4. Korzystanie przez Klienta z Produktu możliwe jest wyłącznie dla użytku własnego Klienta, w tym w ramach prowadzonej  przez niego działalności gospodarczej, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Z zastrzeżeniem wyjątków  przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące oraz odmiennych postanowień Umowy Sprzedaży: (1) Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim; (2) Klient nie jest uprawniony do wykorzystywania Produktu w celach zarobkowych, w tym do wprowadzania Produktu do obrotu; (3) Klient nie jest uprawniony do przenoszenia, sublicencjonowania ani upoważniania innych osób do korzystania z Produktu; (4) Klient nie jest  uprawniony do kopiowania, powielania, modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, odkodowywania, dekompilowania,  dezasemblowania lub jakichkolwiek innych prób ingerencji w Produkt, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia  prawidłowego korzystania z Produktu zgodnie z Umową Sprzedaży.  

10.5. Korzystanie przez Klienta z Produktu możliwe jest przez czas określony Umową Sprzedaży. W razie braku stosownej  informacji w opisie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia, przyjmuje się, że korzystanie z Produktu możliwe jest  bezterminowo. 

10.6. Dostęp do Produktu udzielany jest poprzez przesłanie treści cyfrowych lub linku (adresu URL) umożliwiającego ich  odtworzenie na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 

10.7. Sprzedawca może dokonać zmiany Produktu, która nie jest niezbędna do zachowania jego zgodności z Umową Sprzedaży, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z uzasadnionych przyczyn, tj. zmiana jest niezbędna do  dostosowania treści cyfrowych lub usługi cyfrowej do nowego środowiska technicznego lub do wzrostu liczby  użytkowników lub z innych istotnych względów eksploatacyjnych – oraz wyłącznie w zakresie w jakim ta przyczyna  wpływa na zmianę. Sprzedawca nie może jednak dokonać zmiany Produktu dostarczanego w sposób jednorazowy. Wprowadzenie zmiany, o której mowa powyżej, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie konsumenta, a  Sprzedawca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie. Jeżeli  zmiana, o której mowa powyżej, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp konsumenta do Produktu lub korzystanie z  niego, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o  właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia Umowy Sprzedaży bez zachowania  terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli  poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Prawo wypowiedzenia, o którym mowa w zadaniu poprzednim nie ma  zastosowania jeżeli Sprzedawca zapewnił konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów,  Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży, w stanie niezmienionym. 

11.OPINIE O PRODUKTACH 

11.1. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach oraz o Sklepie Internetowym na  zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.  

11.2. Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Produkcie  lub Sklepie Internetowym. Formularz ten może być udostępniony bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (w tym  także za pomocą zewnętrznego widgetu) lub może zostać udostępniony za pomocą indywidualnego linku otrzymanego  przez Klienta po zakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Dodając opinię, Usługobiorca może  również dodać ocenę graficzną lub zdjęcie Produktu – jeżeli taka opcja jest dostępna w formularzu opinii. 

11.3. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym  Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub  pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może być  wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego.  

11.4. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań  stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności  intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania  zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami. 

11.5. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Produkcie) lub w  zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Sprzedawca i do którego odsyła na stronie Sklepu  Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego).  

11.6. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów: 

11.6.1. Opublikowanie opinii wystawianej za pomocą formularza dostępnego bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego  wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Sprzedawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z  Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym  wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym, a w przypadku opinii o  Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.

11.6.2. Sprzedawca wysyła swoim Klientom (w tym także za pomocą zewnętrznego serwisu zbierającego opinie, z którym  współpracuje) indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej – w ten sposób  dostęp do formularza opinii otrzymuje wyłącznie Klient, który dokonał zakupu Produktu w Sklepie Internetowym. 

11.6.3. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie,  czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo  skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu  Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu. 

11.7. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany  Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie  6. Regulaminu. 

11.8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów  oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia  opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.  

12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim. 

12.2. Zmiana Regulaminu: 

12.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest:  zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów lub terminów płatności lub dostaw, podlegania obowiązkowi prawnemu lub  regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług  Elektronicznych; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z  ochroną Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym  oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w  jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

12.2.2. Powiadomienie o proponowanych zmianach wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w  życie tych zmian, z zastrzeżeniem zmiana może być wprowadzona bez zachowania 15-dniowego okresu  powiadomienia w przypadku, gdy Usługodawca: (1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie  którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu  powiadomienia; lub (2) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i  bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i  Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi  zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W dwóch ostatnich przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim,  wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca. 

12.2.3. W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) Usługobiorca ma prawo  rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia o proponowanych zmianach. Rozwiązanie  takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o  charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach,  zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w  dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane  zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o innym  charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już  składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. 

12.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem  obecnych konsument ma prawo odstąpienia od umowy. 

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy  prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca  2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy  powszechnie obowiązującego prawa. 

12.4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta  zawierającego umowę z Usługodawcą/Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy.  Usługodawca/Sprzedawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy. 

13. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA) 

Wzór formularza odstąpienia od umowy 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

– Adresat:  

LABS212 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź

labs212.pl 

sklep@labs212.pl 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących  towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących  towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

– Adres konsumenta(-ów) 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

– Data 

(*) Niepotrzebne skreślić.